Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Kurumsal          Personel      
 
Destekleme - TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI - Çarşamba Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
   
 TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI
 Yazı Boyutu

 Tarih : 15.02.2013 - 11:44:09


TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI MÜRACAATI İÇİN SON GÜN 06 MART 2013

 

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde görev alacak kişilere tarım yayımcısı ve tarım danışmanı sertifikası vermek üzere düzenlenecek merkezi sınav ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2– (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavı, soru hazırlama komisyonu, sınava başvuru, sınav konuları, sınav düzeni, sınav komisyonu, sınavın yapılması, sınavın değerlendirilmesi, sertifikaların tanzimi ve sertifikaların vize edilmesine ilişkin hususları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) 08/09/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu uygulama esaslarında geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Bakanlık Eğiticisi: Tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi eğiticisi belgesine sahip Bakanlık personelini,

c) Başkanlık: Yayım Dairesi Başkanlığını,

ç) Genel Müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

d) İl/İlçe Müdürlüğü: Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğünü,

e) Sınav Gözetmeni: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavında gözetmenlik yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen kişileri,

f) Sınav Komisyonu: Yayımdan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Yayım Dairesi Başkanı, Tarımsal Danışmanlık Şube Müdürü, UTEM Müdürü, Genel Müdürlükten iki bakanlık eğiticisi, UTEM’ den iki bakanlık eğiticisinden oluşturulan komisyonu,

g) Soru Hazırlama Komisyonu: Yayım Dairesi Başkanı başkanlığında, Tarımsal Danışmanlık Şube Müdürü, Genel Müdürlükten iki bakanlık eğiticisi, UTEM’ den iki bakanlık eğiticisi ve Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Politikası ve Yayım Ana Bilim Dalından bir öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşturulan komisyonu,

ğ) UTEM: Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

h) Uygulama Esasları: Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavı uygulama esaslarını,

ı) Yönetmelik: 08/09/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Soru Hazırlama Komisyonun Görevleri, Sınav, Sınava Başvuru, Sınav Konuları,

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler ve Sınav Düzeni

 

 

Soru hazırlama komisyonunun görevleri

            MADDE 5- (1) Soru Hazırlama Komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Her yıl, tarımsal yayım ve danışmanlık sınavında kullanılmak üzere 1000 adet sorudan oluşan soru bankası oluşturmak,

            b) Her sınav dönemi için, hazırlanmış olan soru bankasından sınavda kullanılmak üzere 100 adet soru belirlemek,

            c) Belirlenmiş olan soruları sınavdan en az bir gün önce Sınav Komisyonuna ulaştırmak,

            ç) Sınav sorularının üçüncü şahısların eline geçmemesi için gerekli tedbirleri almak.

 

Sınav

MADDE 6– (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde görev alacak tarım yayımcısı ve tarım danışmanı sertifikası almak isteyen kişiler için Bakanlıkça merkezi sınav yapılır.

(2) Sınavlar UTEM’de yapılır.

(3) Sınav tarihi ve sayısı her yıl ocak ayında ihtiyaca göre Genel Müdürlükçe belirlenir ve Genel Müdürlüğün web sitesinde ilan edilir.

(4) Test usulüne göre yapılacak merkezi sınav 100 sorudan oluşur ve sınav süresi 120 dakikadır.

(5) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir, geçer not 70’dir.

(6) Sınav sorularına verilen her doğru cevap 1(bir) puan  olarak değerlendirilecektir. Sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

                                                                                                               

Sınava başvuru

MADDE 7- (1) Sınava tarımsal alanda lise, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almış olan kişiler başvurabilir.

(2) Sınava müracaatlar, sınav tarihinden en az 45 gün önce il Müdürlükleri ve UTEM’e bir dosya ile yapılır.

(3) Kamuda taşra birimlerinde görev yapan personel, İl Müdürlüklerine Ek–1a’da örneği yer alan formla müracaat eder. İl Müdürlüğü başvuru evrakları tam olan kişilerin müracaatlarını kabul ederek, önce elektronik ortamda UTEM’e bildirir. Daha sonra başvuru evrakları sınav tarihinden en az 30 gün önce UTEM’de olacak şekilde gönderilir.

(4) Kamu merkez birimlerinde görev yapan personel ise, müracaatlarını birimleri aracılığıyla sınav tarihinden en az 30 gün önce UTEM’e ulaştırırlar.

(5) Kamuda görev yapmayan kişiler, ikamet ettikleri ilin,  İl Müdürlüğüne Ek–1b’de örneği yer alan formla müracaat ederler. İl müdürlüğü başvuru evrakları tam olan kişilerin müracaatlarını kabul ederek önce elektronik ortamda UTEM’e bildirir. Daha sonra başvuru evrakları sınav tarihinden en az 30 gün önce UTEM’de olacak şekilde gönderilir.

(6) UTEM Sınava başvuran kişilerin listesini sınavdan 25 gün önce yazılı ve elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderir.

(7) Sınava başvuranların sınava gireceği tarih Genel Müdürlükçe belirlenerek, sınava girecek kişilerin listesi oluşturulur. Sınava girecek kişilerin listesi sınavdan 15 gün önce Genel Müdürlük web sitesinde yayımlanır.

(8)  Sınava girecek kişiler UTEM web sitesinden sınav belgelerini alırlar. Sınav giriş belgesi olmayan kişiler sınava giremez.

 

 

 

Sınav konuları

MADDE 8- (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavı soruları,  kişisel gelişim, yayım/danışmanlık metodolojisi ve mevzuat konu başlıklarından oluşur.

(2) Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavında sorulacak soruların konu bazında dağılımı aşağıdaki şekildedir.

 

Konu

Soru Sayısı

Bakanlığın Genel Müdürlükleri/Daire Başkanlıklarının Görevleri

4

Beden Dili

3

Bireysel Yayım/Danışmanlık Metotları

5

Dünya ve AB Ülkelerinde Tarımsal Danışmanlık

3

Grup Yayım/Danışmanlık Metotları

9

Gruplarla Çalışma Teknikleri

7

İletişim teknikleri

7

İzleme ve Değerlendirme

3

Kırsal Sosyoloji

2

Kitle Yayım/Danışmanlık Metotları

3

Motivasyon Teknikleri

3

Proje Yönetimi

3

Sunuş Teknikleri

4

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç ve Metot Seçimi

3

Tarımsal Danışmanlıkta Sözleşmeli Çiftçilerine ait Mevcut Durum Analizi

3

Tarımsal Yayım/Danışmanlık Kavramı ve Felsefesi

3

Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama

14

Uyuşmazlık (çatışma) Yönetimi

3

Yeniliklerin Yayılması

3

Yetişkin Eğitimi

7

Yönetmelik, Tarımsal Mevzuat

8

TOPLAM

100

 

Başvuru sırasında istenen belgeler

MADDE- 9 (1)Sınava katılmak isteyen kişilerden istenecek belgeler;

a) Sınava müracaat için matbu kişi bilgi formu (Ek-2a, Ek-2b),

b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Öğrenim durumunu gösteren belge. Lisans mezunları için lisans diploması esas alınacaktır. Öğrenim durumunu gösterir belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript istenecektir,

ç) Dört adet vesikalık fotoğraf,

d) Uzman tarım yayımcısı ve uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle kamuda, sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal yayım veya danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösterir belge,

e) Mezun olduğu bölüm dışında, çalıştığı alanda sertifika almak isteyen kişilerin bu durumunu gösterir il/ilçe müdürlüğünce onaylı belge,

f) Başvuru evraklarının asılları görülmek sureti ile Bakanlık merkez ve taşra birimleri tarafından onaylanabilir.

           

Sınav düzeni

MADDE 10-(1) Sınav oturumu bir kişiye 1 m2 lik oturum alanı sağlanacak şekilde düzenlenir.

(2) Test sınav soruları en az iki grup halinde düzenlenir.

(3) Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap, defter, müsvedde kağıdı, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri her türlü araç gereçle, silah ve benzeri teçhizatla sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların kimlikleri mutlaka Tutanağa yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

(4) Sınava katılacak kişiler sınav esnasında geçerli bir kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi ibraz etmek zorundadırlar.

(5) Sınavda her 25 kişi için iki sınav gözetmeni görevlendirilir.

(6) Sınavlarda köşesi kapalı sınav kâğıdı kullanmak zorunludur ve sınavlarda kâğıtların isim yazan bölümü kapatılır. (Ek–3)

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Komisyonunun Görevleri, Sınavların Yapılması ve Değerlendirilmesi,

Sınav Sonuçlarına İtiraz.

Sınav Belgelerinin Saklanması, Sınava Tekrar Girebilme

Sınavların Geçersiz Sayılması

 

Sınav komisyonunun görevleri, sınavların yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 11- (1) Sınav Komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sınav düzenini sağlamak üzere, sınıf sayısı ve sınava giren kişi sayısına bağlı olarak Sınav Gözetmenlerini görevlendirmek, çalışmalarını kontrol etmek,

b) Sınava giren kişilerin cevap anahtarlarını değerlendirmek,

c) Sınavın başladığı saati, sınava girenlerin sayısını, teslim alınan kâğıt sayısını, sınavın bitiş saatini, adayların sınav notlarını ve başarı listesini gösteren bir tutanağı (Ek-4) üç suret olarak düzenlemek ve bir suretini Genel Müdürlüğe göndermek,

ç) Sınavlarda kopya çekenleri, kopya verenleri veya sınav disiplinini bozanları düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarmak  ve başarısız saymak,

d) Sonuçları, bir liste halinde düzenleyerek en geç yedi gün içinde ilan etmek. Ayrıca Genel Müdürlüğün ve UTEM’in web sitesinde yayımlamak,

e) Sınav sorularının üçüncü şahısların eline geçmemesi için gerekli tedbirleri almak,

f) Sınavların, Yönetmelik ve Uygulama Esaslarında yer alan hükümlere göre düzenlenmesini sağlamakla görevlidir.

(2) Sınav komisyonuna Genel Müdür Yardımcısının katılamadığı hallerde Yayım Dairesi Başkanı başkanlık eder.

(3) Tarımsal yayım ve danışmanlık sınav komisyonunda görev alacak komisyon üyelerine UTEM’in mevzuatı çerçevesinde ders ücreti ödenir.

 

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 12 (1) Sınav sonucuna itiraz, sonuçların ilanı tarihinden itibaren on beş gün içinde bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe yapılır. İtiraz Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve sonuç en geç otuz gün içinde itiraz edene yazılı olarak bildirilir.  Bu incelemeden sonra verilen karar kesindir.

 

Sınav belgelerinin saklanması ve sınava tekrar girebilme

MADDE 13– (1) UTEM tarafından sınav belgelerinin saklanma süreleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sorular, soruların cevap anahtarı, sınava girenlerin cevap kâğıtları beş yıl,

b) Tutanaklar beş yıl,

c) Yasal süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları 5 (beş) yıldan az olmamak şartıyla dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

(2) Sınav listesinde yer almasına rağmen sınava girmeyenler ile sınavda başarısız olanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınav dönemi için tekrar müracaat edebilirler.

 

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 14– (1) Sınava katılanlardan sertifika alma niteliklerine sahip olmadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış olan tüm işlemler iptal edilir. Bu durumda olanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında ayrıca,  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(3) Sınavlarda sorulan soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere sınav iptal edilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sertifikaların Tanzimi, Değiştirilmesi ve Vize Edilmesi

 

Sertifikaların tanzimi

MADDE 15– (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı olan kişilere Tarım Yayımcısı/Tarım Danışmanı sertifikası verilir. Sertifikanın onaylı bir örneği ilgilinin dosyasına konulur.

(2) Sertifikalar, Yönetmelikteki örneğe uygun olarak UTEM tarafından düzenlenir. Bu konuda Genel Müdürlükçe yayımlanan talimatlara ayrıca uyulur.

(3) Sertifikalar; sertifika almaya hak kazananların listesi ile birlikte onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük tarafından onaylanan sertifikalar hak sahibine teslim edilmek üzere UTEM’e gönderilir.

(4) Sertifikalarda yer alan bütün bilgiler tam, doğru, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan yazılır.

(5)  Sertifika bölümüne, kişinin mezun olduğu bölüm veya belgelendirmek koşulu ile mezun olduğu bölüm dışında en az beş yıl süreyle çalıştığı alan yazılır ancak mezun olunan program ismi yazılmaz.

 (6) Sertifika bölümlerine, Yükseköğretim Kurumunun belirlediği, ön lisans ve lisans bölümleri ile meslek liselerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığın belirlediği bölümler yazılır. Yurt dışında alınan diplomalarda ilgili mevzuata göre belirlenen denklik esastır.

 

Sertifikaların değiştirilmesi

MADDE 16- (1) UTEM tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan sertifikalarda, sertifika bilgilerinde maddi hata olması durumunda veya sertifika türü/bölümü değişikliklerinin olması durumunda, sertifika sahibi tarafından UTEM’e müracaat edilerek belgenin yeniden düzenlenmesi sağlanır.

(2) Kamuda çalışırken herhangi bir neden ile kamudan ayrılan kişiye sahip olduğu sertifikaya karşılık gelen tarım danışmanı sertifikası, kamu dışında iken kamuda görev alan kişiye sahip olduğu sertifikaya karşılık gelen tarım yayımcısı sertifikası, kişinin UTEM’e müracaatı ve durumunu belgelendirmek koşulu ile verilir.

(3) Sertifikaların kaybolması ve yıpranması nedenleriyle yeniden tanzim edilmesi gereken durumlarda sertifika sahibi bir dilekçe ile UTEM’e müracaat eder.

(4) Kaybolan veya yıpranan sertifika Bakanlık, Üniversiteler ve meslek kuruluşlarının birinde düzenlenen eğitim sonucu alınmış ise bu durumda eğitime katıldığı eğitim merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğüne müracaat edilecektir.

(5) UTEM tarafından sertifikanın değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi halinde düzenlenen yeni sertifika onaylanmak üzere gönderilirken, eski sertifikanın sureti, değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler de Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

 

 

Sertifikaların vize edilmesi

MADDE 17- (1) Sertifikalar üç yılda bir vize ettirilmek zorundadır. Vize başvurusu yapan kişinin bu süre içerisinde tarımsal konularda en az iki eğitime katıldığını belgelemesi gerekir.

(2) Bakanlık, üniversiteler veya meslek kuruluşlarında düzenlenen ve en az bir gün süreli eğitimler vize için esas alınır.

(3) Bu eğitimler dışında Bakanlık, üniversiteler ve meslek kuruluşları tarafından en az bir gün süreli düzenlenen panel, sempozyum, kongre, konferans, şura ve çalıştay gibi mesleki etkinliklere de katılım belgelenmesi durumunda vize işlemi için geçerlidir.

(4) Vize için başvurular bulundukları İl Müdürlüklerine yapılır. İl Müdürlüğü gerekli incelemeyi yaparak, uygun görülen sertifikaları vize eder.

(5) Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar geçerliliğini kaybeder. Söz konusu kişiler altı ay içerisinde vize şartlarını yerine getirmek koşuluyla müracaat ettiklerinde, bir defaya mahsus olmak üzere sertifika sınavına katılmaksızın sertifikalarını vize ettirebilirler.

 

 

 

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezinin Görev Yetki ve Sorumlulukları,

Tutulması Gereken Defterler

 

 

Uluslararası tarımsal eğitim merkezinin görev yetki ve sorumlulukları,        

MADDE 18 - (1) UTEM’in görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Sınava katılmak isteyen kişilerin müracaatlarını elektronik ortamda yapılabilmesini sağlamak amacıyla altyapıyı oluşturmak,

b) Sınav Giriş Belgelerini düzenlemek,

c) Sınav soruları ve cevap anahtarlarını çoğaltmak,

ç) Sınav ile ilgili yazışmaları yürütmek, dosya ve defterlerin düzenli bir şekilde tutulmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak,

d) Yapılacak sınavlarla ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

 

Tutulması gereken defterler

MADDE 19(1) UTEM’de kanun veya yönetmeliklere uygun olarak tutulması gerekenlerin dışında sınav ile ilgili olarak aşağıda belirtilen defterler tutulur.

a) Sınav yoklama tutanakları,

b) Kursiyer ve sertifika belgesi kayıt defteri.

(2) Sınava girecek her kişi için ayrı birer dosya hazırlanır.

(3) Kayıtlardaki bütün bilgileri kapsaması koşuluyla, defterlere ait bilgiler ayrıca bilgisayar ortamında da tutulabilir. Defterler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.

(4) Defterlerin tasdiki UTEM’in Müdürü tarafından yapılır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

 

Ücretler

MADDE 20 - (1) Sınav Komisyonu, Soru Hazırlama Komisyonu ve Sınav Gözetmenlerinin ders ücretleri ilgili mevzuat doğrultusunda UTEM tarafından karşılanır.

 

 

 

İzin

MADDE 21 - (1) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sınavına katılan kamu personeli idari izinli sayılacaktır.

 

Kaldırılan mevzuat

MADDE 22– (1) Bakanlık Makamının 02/11/2007 tarihli ve B.12.0.HM.0.02.145/117 sayılı olurları ile uygulamaya konulan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi Hizmetleri Uygulama Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme

MADDE 23– (1) Bu usul ve esasları Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü yürütür.

 

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanının onayından sonra yürürlüğe girer.

1- Kamuda Çalışanlar için Ek1-a Ek-2a (Form İndir-Kamuda Çalışan)

 

2- Özel sektör ve Serbest çalışanlar için Ek1-b Ek-2b (Form İndir-kamu dışı)

 

3- Nüfus cüzdan Fotokopisi

 

4- Öğrenim durumunu gösteren belge. (Tarımla İlgili lisans mezunları için lisans diploması esas alınacaktır. Öğrenim durumunu gösterir belgede sadece program ismi yazıyorsa (Hayvansal Üretim, Bitkisel Üretim, Tarım teknolojisi ve Ziraat Mühendisliği gibi) bu kişilerden ayrıca transkript veya mezun olduğu bölümü belgeleyen yazı istenecektir,

 

5- Son 6 ay içerisinde ön cepheden çektirilmiş 4,5X6,0 cm. ebatlarında 4 adet vesikalık fotoğraf, fotoğrafların arkasına ad soyad yazılacak ve ayrı bir zarf içerisinde belgelere eklenecektir. Renkli fotokopi gibi yöntemlerle çoğaltılmış resimler kabul edilmeyecektir.

 

6- Başvuru adayın bizzat kendisi tarafından yapılacak başvuru esnasında gerekli olan nüfus cüzdan ve mezun olduğuna dair belgenin fotokopileri asılları görülmek suretiyle İl Müdürlüğünce onaylanacaktır

 

7- İlçe Müdürlüklerine herhangi bir başvuruda bulunulmayacak İlçe Müdürleri yapılan başvuruları kabul etmeyecektir (Kendi personeli olsa dahi)

 

Sınav ücreti olan 50 TL. nin yatırıldığına dair dekont (T.C. Ziraat Bankası Yenimahalle (Not: İnternet Bankacılığı ve ATM havalelerinde sorun yaşandığından sınav katılım ücreti bizzat şubeye yatırılacak olup, sınava girecek kişinin TC kimlik numarası adı ve soyadı ve TYDS 2013/1 sınav katılım ücreti ibaresi mutlaka belirtilecektir, Bankayla varılan mütabakat gereği katılım ücreti için havale ücreti alınmayacaktır.)

 

Şubesi Hesap No: 0599-03353682-5011)

 

IBAN NO: TR27 0001 0005 9903 3536 8250 11

 

Not: dekont açıklama kısmına TDYS 2013/1 sınav katılım ücreti yazılacak)

         Bakanlığımızın banka ile yapmış olduğu mutabakat gereği gerek sınav ve gerekse kitap için yapılan havalede havale ücreti ödemeyecekler.

 

Tarımsal yayım ve Danışmanlık Sınavı için Müracaat alımlarına başlanmıştır

Son Müracaat               : 06 Mart 2013 Çarşamba Saat :17:00

 

Sınav                            : 21 Nisan 2013 Pazar Saat 10:00

 

Sınav Yeri                     : Ankara

TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK SINAVI SINAV BAġVURU

UYGULAMA SÜRECĠ

Soru 1: Tarımsal Yayım ve DanıĢmanlık Sınavı NE ZAMAN ve NEREDE yapılacak?

Cevap: Tarımsal Yayım Danışmanlık Sınavı 21 Nisan 2013 Pazar Günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

Başvurular 12 ġubat 2013 Salı günü başlayıp, 06 Mart 2013 Çarşamba günü saat 17.00 de sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar sınava hangi okul, salon ve sırada gireceklerini müracaatların ve ön değerlendirmenin tamamlanmasının ardından kayıt sisteminden (http://sinav.utem.gov.tr) TC Kimlik Numaraları ile alacakları SINAV GİRİŞ BELGESİNDE görebileceklerdir.

Soru 2: Tarımsal Yayım ve DanıĢmanlık Sınavına KĠMLER KATILABĠLĠR?

Cevap: Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavına lise (Tarım/Ziraat Meslek/Teknik Liseleri, Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi Meslek Liseleri, Laborant Meslek Liseleri) önlisans ve lisans düzeyinde gıda ve tarımsal alandan mezun herkes katılabilir.

Soru 3: Sınavda baĢarılı olmak için kaç puan almak gerekiyor?

Cevap: Söz konusu sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacak olup, adaylara 100 soru yöneltilecektir. Başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekiyor.

Soru 4: Sınava katılabilmek için NEREYE ve HANGĠ BELGELERLE müracaat edilecek?

Cevap: Adaylar başvurularını ikamet ettikleri İlin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bizzat yapacaklardır. BaĢvuru belgeleri:

a) Kamuda çalıĢanlar için Uygulama Esasları ekinde yer alan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Müracaat Formu (ek-1/a)

b) Kamu dıĢından olanlar için (Çiftçi örgütleri, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, serbest meslek erbapları, yeni mezunlar) Uygulama Esasları ekinde yer alan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Müracaat Formu (ek-1/b)

c) Kamuda çalıĢanlar için Uygulama Esasları ekinde yer alan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Başvuru Formu (ek-2/a)

d) Kamu dıĢından olanlar için Uygulama Esasları ekinde yer alan “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Başvuru Formu (ek-2/b)

e) Nüfus cüzdan fotokopisi,

f) Öğrenim durumunu gösteren belge: Tarımla ilgili Lisans mezunları için lisans diploması esas alınacaktır. Öğrenim durumunu gösterir belgede sadece program ismi yazıyorsa (Hayvansal Üretim, Bitkisel Üretim, Tarım Teknolojisi ve Ziraat Mühendisliği gibi) bu kişilerden ayrıca transkript veya mezun olduğu bölümü belgeleyen yazı istenecektir.

g) Son 6 ay içerisinde ön cepheden çektirilmiş 4,5X6,0 cm. ebatlarında 4 adet fotoğraf. Fotoğrafların arkasına isim yazılarak, ayrı bir zarf içerisinde belgelere eklenecektir. Renkli fotokopi gibi yöntemlerle çoğaltılmış resimler kabul edilmeyecektir.

h) Uzman tarım yayımcısı ve uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle kamuda, sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal yayım veya danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösterir belge, (Bakınız soru 12)

i) Mezun olduğu bölüm dışında, çalıştığı alanda sertifika almak isteyen kişilerin bu alanda en az 5 yıl çalıştığını gösterir onaylı belge. (Bakınız soru 14)

Bu belgeler dıĢında KPDS, KPSS, çeĢitli eğitimler sonucu alınan “Katılım Belgeleri ve Sertifikalar”, hizmetiçi eğitim belgelerinin gönderilmesine gerek yoktur.

Soru 5: BaĢvuru evraklarının NOTER ONAYLI MI olması gerekiyor?

Cevap: Hayır, başvuru evraklarının asıllarını görmek kaydıyla, İl/İlçe Müdürlüğü personeli tarafından onaylanabilir.

Soru 6: Sınav katılım ücreti ne kadar? Nereye yatırılacak?

Cevap: Sınav katılım ücreti 50 TL’dir. Sınava katılacak adaylar, katılım ücretini aşağıdaki banka hesap numarasına havale ücreti ödemeden yatırabilirler. Dekont açıklama kısm.ına “TYDS 2013/1 Sınav Katılım Ücreti” yazılmalıdır.

İnternet Bankacılığı ve ATM Havalelerinde sorun yaşandığından Sınav Katılım Ücreti bizzat şubeye yatırılacak olup, sınava girecek kişinin TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ve “TYDS 2013/1 Sınav Katılım Ücreti” ibaresi mutlaka belirtilecektir.

Banka ile varılan mutabakat gereği katılım ücreti için HAVALE ÜCRETİ alınmayacaktır. Havale ücreti istenmesi durumunda konunun Eğitim Merkezimize bildirilmesi halinde sorun çözülecektir.

 

 


  Editör :  Osman AKMAN

3906 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 5 Puan Verildi
 Kaynak :  Osman AKMAN

 Kategori ¬ Destekleme

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

 Duyuru
  2014 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteklemesi  

  ÇKS KAYITLARI İÇİN SON GÜN 30.09.2014 ACELE EDİNİZ.  

  TAŞINDIK  

 
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Çarşamba  İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından sertifikalı çoban eğitimleri başladı. Çarşamba İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından sertifikalı çoban eğitimleri başladı.
Çarşamba İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından sertifikalı çoban eğitimleri başladı....
 
 Takvim
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 2
 Bugün : 71
 Dün : 79
 Toplam : 116528
 Ip No : 54.145.172.149
     

 
 Son Haberler
Çarşamba İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından sertifikalı çoban eğitimleri başladı.
 
 Popüler Haberler
Çarşamba İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından sertifikalı çoban eğitimleri başladı.
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 2.317 2.3212
  Euro 1.9289 1.9417
 
 Sık Kullanılanlar
Tarım Bakanlığı
TEDGEM
Samsun İl Müdürlüğü
Resmi Gazete
T.C. Kimlik No
Vergi No
Çiftçi Kayıt Sistemi
TÜRKVET- Bilgi Sistemi
 
 İnsan Hakları
İHA Başkanlık
İl/İlçe İHA Kurulları
Genel İHA Platformu
İngilizce Yayın
 
 Hava Durumu 

  
 

   © Copyright - 2009- Çarşamba Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü - Tüm Hakları Saklıdır. 

izmir rent a car havalimanı rent a car izmir oto kiralama izmir güzellik merkezi

Bu site

 Çilem.Net altyapısını kullanmaktadır.